snow by jsnowfall
Eroare
  • XML Parsing Error at 1:366. Error 4: not well-formed (invalid token)

                                                                                              Educ. Mariana Mitru?

                                                                                            Prof. Carmen Iso?

 

Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bac?u împline?te zilele acestea treisprezece prim?veri. Ace?ti ani aduna?i unul câte unul, genera?ie cu genera?ie, formeaz? cununa care împodobe?te renumele unit??ii. Prezentul ne face cinste, iar anii care vin sunt d?t?tori de speran??. De?i sun? oarecum desuet, viitorul nostru apar?ine actualilor pre?colari.

O institu?ie de înv???mânt este un loc binecuvântat prin menirea sa plin? de noble?e ?i generozitate: de a forma ?i cultiva personalit??i, de a deschide por?ile spre cultur?, de a trezi interesul pentru cunoa?tere. O institu?ie de înv???mânt devine ?i r?mâne un loc binecuvântat mai ales prin modul în care a fost realizat? aceast? ,,menire” de-a lungul timpului, pentru multe genera?ii, care, trecând pe acolo, au dat valoare acelei institu?ii.

Este de datoria noastr? s? ar?t?m genera?iilor de ast?zi, pre?colari ?i cadre didactice, eforturile predecesorilor no?tri. Aceast? încercare de a împ?rt??i gânduri în prag de aniversare este un pas modest spre a ilustra eforturile ?i profesionalismul colectivului didactic, un simbol al recuno?tin?ei ?i aprecierii muncii lui. Vom rememora fapte, întâmpl?ri ?i evenimente din via?a gr?dini?ei. Timpul nu le-a alterat sensurile. Peste ani, imagini proiectate pe ecranul memoriei recompun existen?a unui spa?iu de suflet.

Aceste gânduri sunt dedicate colectivului gr?dini?ei ?i copiilor pre?colari al c?ror destin este legat pentru o perioad? mai scurt? sau mai lung? de timp de cel al institu?iei ,,Crai Nou”. Este o retrospectiv? necesar?, întrucât asigur? o imagine real? ?i o analiz? a ceea ce a fost ?i este gr?dini?a noastr?, dar, în acela?i timp, proiecteaz? pe termen lung activitatea viitoare, trasând repere clare.

De-a lungul timpului s-au desf??urat activit??i speciale pentru evenimente deosebite (zile na?ionale ?i interna?ionale, campanii educative, anivers?ri), activit??i diverse ?i foarte numeroase cuprinse în programe ?i proiecte educa?ionale interna?ionale, na?ionale, interjude?ene, jude?ene ?i locale, unele proprii gr?dini?ei noastre, altele în colaborare cu alte institu?ii, funda?ii ?i ONG-uri.

Toate au fost rodul muncii colectivului, colabor?rii cu familiile ,,copiilor no?tri”, cu diver?i parteneri locali, str?duin?ei celor mici. Diplomele ?i premiile primite au r?spl?tit implicarea tuturor, f?când cinste institu?iei.

Începând din acest an, Gr?dini?a,,Crai Nou” din Bac?u î?i va aniversa an de an existen?a printr-o serie de activit??i reunite sub denumirea de ,,Poveste f?r? de sfâr?it”, care vor consta în activit??i de tipul ,,Zile cu por?ile deschise” destinate tuturor celor care vor s? ne cunoasc? activitatea. Aceste manifest?ri vor avea loc la sfâr?itul lunii mai.

Nominaliz?m cele mai importante particip?ri ale Gr?dini?ei cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bac?u pe parcursul celor 13 ani de existen??:

Ø  PROIECTE ?I PROGRAME INTERNA?IONALE APLICATE:

-    Proiectul de cooperare european? „ Programul de înv??are pe tot parcursul vie?ii” - COMENIUS I

-    Proiectul Interna?ional ,,?ara mea-oameni, locuri, obiceiuri

Ø  PROIECTE ?I PROGRAME EDUCA?IONALE derulate sub egida Comisiei Na?ionale pentru UNESCO ?i a M.E.C.T.:

«  PROIECTE EDUCA?IONALE

§  Civiliza?ia lemnului. Arborii, altfel”

§  ,,Apa, izvorul vie?ii ?i al amintirilor”

§  ,,Pre?colarii ?i circula?ia rutier?”

§  ,,R?d?cini ?i aripi: de la bunici la nepo?i-pun?i între genera?ii”

§  ,,Via?a povestit? prin ve?minte…?i hainele vorbesc, nu-i a?a?”

§  ,,Cartoful - un dar al p?mântului

«   Competi?ia Na?ional? UNESCO ,,Eu citesc, tu desenezi” ini?iat? ?i organizat? de Gr?dini?a cu Program Prelungit ,,Crai Nou” din Bac?u

«  PROIECTE  INTERNA?IONALE în parteneriat cu ?coala ,,San Michele”- Italia:

§  ,,Carnavalul obiceiurilor”

§  ,,S?rb?toarea Pa?telui”

§  ,,Tradi?ii ?i obiceiuri, acte de comunicare între na?iuni”

§  ,,Save Children’s Life - la tradizione dela cultura”

§   ,,Tradi?ia, izvor al culturii”

«  PROIECTE ?I PROGRAME EDUCA?IONALE NA?IONALE:

§  ,,Curcubeul schimb?rii, leg?mânt cu viitorul ”

§  ,,Cartea-prietena copilului“

§  ,,Kalokagathia - armonie ?i mi?care”

§  ,,Ecogr?dini?a”

§  ,, Metoda proiectelor la vârste timpurii”.

§  ,, Educa?ia rutier?, educa?ie pentru via??”

§  ,,Tradi?ii populare române?ti”

§  ,,Parteneriat de prevenire ?i combatere a accidentelor rutiere”

§  ,,Povestea fabricii de stofe Buhu?i”

§  ?coli pentru un viitor verde

§  ,,D?ruie?te ?i prime?te”

§  ,,Cu to?ii suntem copii”

§  ,,De la bobul de grâu la pâine”

§  ,,Tradi?ii ?i obiceiuri la români

«  Programul pentru p?rin?i ,,Educa?i a?a!

«  Programul ,,Educa?ia olimpic? - modalitate de realizare a educa?iei copilului pre?colar“.

 

Ø  PROIECTE ?I PROGRAME EDUCA?IONALE JUDE?ENE, INTERJUDE?ENE, LOCALE:


§ Activit??i extracurriculare la dispozi?ia elevilor ?i pre?colarilor”

§ „Împreun? este mai u?or”

§ „Pe urmele lui Creang?”

§ „În lumea fascinant? a c?r?ilor”

§ „Educa?ie în oglind?”

§ „Din culori se na?te o lume”

§  „Copiii, oglinda noastr?”

§ „Leag?n  al copil?riei, linie de start spre viitor”

§ „Copil?ria, basmul cel mai minunat”

§  „?coala – a doua familie”.

§ „Împreun? pentru viitorul copiilor no?tri”.

§ „Folclorul copiilor ?i umorul”

§ „Citim pentru anul 2000”

§ „S? iubim natura”

§ „Copiii ?i circula?ia rutier?”

§ „S? iubim ?i s? ocrotim natura”

§ „Educa?ia p?rin?ilor în beneficial copiilor”

§  „Preg?tirea copilului pentru debutul ?colar”

§ „Primii pa?i spre credin??”

§ „Împreun? putem face mai mult”

§ „În lumea pove?tilor”

§ „Magia copil?riei în opera lui Creang?”

§ ,,Patrula Eco

§ „Pa?i spre ?coal?”

§ „Ne implic?m în educa?ia copiilor no?tri”

§ „Pe urmele lor”

§ „Natura, zestrea copiilor no?tri”

§ „Ape, p?duri, mediu”

§ „Educa?ia de gen în gr?dini??”

§ ,,Un mediu curat, un mediu s?n?tos

§ ,,P?rin?ii din nou la…gr?dini??”

§ ,,To?i copiii merg la gr?dini??

§ ,,De la bunici la str?nepo?i”


 

Ø REALIZAREA DE PARTENERIATE CU INSTITU?II DIN DOMENIUL EDUCA?IEI ?I CEL AL CULTURII din BAC?U:

§ Facultatea de Educa?ie Fizic? ?i Sport – Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bac?u;

§ Colegiul Na?ional de Art? ,,George Apostu” Bac?u;

§ ?coala Gimnazial? ,,M. Sadoveanu” Bac?u, ?coala Gimnazial? ,,Mihai Dr?gan” Bac?u, ?coala Gimnazial? ,,Alexandru Ioan Cuza” Bac?u, ?coala ,,G.M. Cancicov” Bac?u, ?coala Gimnazial? ,,C. Platon” Bac?u ;

§ Centrul Logopedic Bac?u

§ Biblioteca  Jude?ean? ,,C. Sturza” Bac?u

§ Asocia?ia Na?ional? ,,Cultul Eroilor” Bac?u

§ Teatrul Municipal ,,George Bacovia” Bac?u

§ Agen?ia de Protec?ie a Mediului Bac?u

§ A.N. ,,Apele Române” – Direc?ia Apelor Siret

§ Asocia?ia ,,Betania” Bac?u

§ Complexul Muzeal de ?tiin?ele Naturii ,,Ion Borcea” Bac?u

§ Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu”Bac?u

§ Funda?ia Interetnic? pentru Cultur? ?i Art? ,,Ion Ghelu Destelnica

§ Serviciul Poli?ia Rutier? Bac?u

§ ?coala Popular? de Arte ?i Meserii Bac?u

§ FSC Bac?u

 

Unit??ile de înv???mânt asociate UNESCO  ne-au fost mereu partenere în toate activit??ile derulate. Din anul 2012, coordonatorul proiectelor ?i programelor UNESCO pe regiunea Moldovei este doamna Mitru? Mariana, cea care a coordonat timp de 10 ani întregul colectiv al gr?dini?ei.

Proiectele ?i programele derulate au deschis noi oportunit??i în dezvoltarea institu?iei ?i implicarea activ? a cadrelor didactice, a pre?colarilor ?i a p?rin?ilor.

 

PERFORMAN?E ALE PE?COLARILOR MATERIALIZATE ÎN DIPLOME ?I PREMII OB?INUTE LA:

Ø  Competi?ii interna?ionale de art? sub egida UNESCO ?i MEN:

- Kanagawa- Japonia, Troyes- Fran?a, Goloniow- Polonia;

- Festivalul interna?ional de art? plastic? ?i juc?rii pentru copii ,,Copilul- zâmbet ?i culoare“

- Competi?ii na?ionale de art?: ,,O zi din via?a mea”, ,,Calitatea v?zut? prin ochii copiilor”,,Copiii ?tiu circula corect”, ,,În?elepciunea ?i iubirea mea e jocul”,,Cr?ciunul ?i Anul Nou în ?ara mea”, ,,Familia mea este cea mai frumoas?”, ,,Învierea Domnului”, ,,Toamna în dumbrav?”, ,,În a?teptarea s?rb?torilor de iarn?” etc.

Alte particip?ri:

-   Expozi?ia permanent? din cadrul comunit??ii parohiale din S. Giovanni Vincenzo di San Ambrogio – Italia

-    Concursul de desen „Autori copiii” organizat de TVR Ia?i

-    Workshop-ul „Talent, fantezie, îndemânare

-    Expozi?ia de desene „Zimn ’06

-    Concursul Na?ional „Color?m ?i Înv???m

-    Concursul Na?ional „Piticot

-    Festivalul concurs „Clopo?elul de aur

-    Fesivalul concurs ,,Galben? gutuie”

- Festivalul concurs ,,Panselu?a de ciocolat?”

- Festivalul ,,Arlekin”

Particip?ri la evenimente ?tiin?ifice:

- Schimbul de experien?? Na?ional cu tema „Tradi?ii ?i obiceiuri

- Seminarul Interna?ional „Evaluarea proiectelor ?i programelor derulate în înv???mânt” sub egida UNESCO;

- Seminarul Interna?ional „Datini ?i obiceiuri populare

- Simpozionul Na?ional „Datini ?i obiceiuri la români

 

Participarea, cu foarte bune rezultate a pre?colarilor la competi?ii, concursuri, expozi?ii:

- Competi?a Na?ional? de Art? „O zi din via?a mea

-  Concursul Interna?ional de art? „Copiii ?tiu circula corect”;

- Concursul Interna?ional de art? plastic? ?i practic? „Lumina Învierii lui Hristos”, ,,Europre?colarul”, ,,Smarty”, ,,Culorile iernii”, ,,Micul cre?tin”, ,,Copilul, zâmbet ?i culoare, ,,Cu Europa … la joac?”

- Concursul Interna?ional de art? plastic? cu tema „Familia mea este cea mai frumoas?

- Competi?ia Na?ional? de art? „Cr?ciunul ?i Anul Nou în ?ara mea”, ,,Bucuriile copil?riei”, ,,Feerie de iarn?

- Competi?ia Na?ional? de Art? „În?elepciunea ?i iubirea mea e jocul

- Expozi?ia concurs „În a?teptarea s?rb?torilor de iarn?”;

- Concursurile Na?ionale ,,Din suflet, pentru mama”, ,,Piciul”, ,,Color?m ?i înv???m”, ,,Bucuriile iepura?ului”, ,,În lumea pove?tilor lui Creang?”, ,,Culoarea Versului Eminescian”, ,,Culorile prim?verii

- Concursul jude?ean de art? „Toamna în dumbrav?

- Competi?ia de art? „Calitatea v?zut? prin ochii copiilor

- Competi?ia Na?ional? ,,Eroii - fl?c?ri vii în inimile noastre

- Concursul interjude?ean „Din culori se na?te o lume”etc.

 

În perioada 15-19 octombrie 2007, Gr?dini?a cu program prelungit ,,Crai Nou” Bac?u, a fost gazda întâlnirii de proiect în cadrul Programului Comenius I, Proiect Multilateral, la care au participat cadre didactice din Austria, Germania, Spania,Cehia, Letonia, Lituania, Spania ?i România.

În perioada 22 – 26 mai 2008, unitatea noastr? a primit vizita oaspe?ilor din Ministerul Educa?iei, Cercet?rii ?i Tineretului ?i a reprezentan?ilor UNESCO din Grecia, Israel, Italia, Turcia, Palestina, Cipru, Slovenia ?i Malta la Întâlnirea Interna?ional? Anual? a Coordonatorilor Na?ionali ai Programului UNESCO/SEMEP.

Oferta variat? a gr?dini?ei, munca diversificat? cu pre?colarii, competen?a cadrelor didactice se reflect? în num?rul mare de premii ob?inute de c?tre copiii pre?colari la diverse concursuri.

Rezultatele ob?inute au fost inserate în paginile revistelor gr?dini?ei noastre - „Stelu?a”-, „Didactica Nord” ?i „Interferen?e didactice”. Toate aceste evenimente au fost prezentate elogios ?i în mass-media local?. Gr?dini?a noastr? î?i trage sevele din entuziasmul unor oameni a c?ror via?? se confund? cu  devotamentul fa?? de meserie ?i cu dragostea fa?? de copiii pe care îi educ?.

Între unit??ile de înv???mânt pre?colar din jude? ?i din ?ar?, Gr?dini?a cu Program Prelungit „Crai Nou” Bac?u se bucur? de un renume binemeritat, ca urmare a unei activit??i sus?inute, dar ?i a sprijinului comunitar. Ea a devenit o emblem? a societ??ii b?c?uane în decurs de doar 13 ani de existen?? în care a reu?it s?-?i contureze identitatea.

Unitatea noastr? a avut ?i mai are înc? parte de oameni minuna?i care merit? tot respectul copiilor, p?rin?ilor ?i comunit??ii locale.

Existen?a ei r?mâne o continu? predare ?i preluare de ?tafet?.